هرچه گفتیم جز حکایت دوست .. در همه عمر از آن پشیمانیم.